Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

Επιβεβαιώνει η Κεντρική ότι ήξεραν για το κούρεμα εδώ και μήνες!


Με σημερινή της ανακοίνωση, η Κεντρική Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι γνώριζαν εδώ και αρκετές μήνες για ενδεχόμενο κουρέματος. Με αφορμή αναφορές σε ΜΜΕ για έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της σε σχέση με την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζών, η ΚΤΚ διευκρινίζει ότι το έγγραφο αφορά γνώμη της ΕΚΤ κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το πλαίσιο περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2013/10) που περιελάμβανε σειρά νομοσχεδίων εκ των οποίων και το νομοσχέδιο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων.
Επιβεβαιώνει η Κεντρική ότι ήξεραν για το κούρεμα εδώ και μήνες
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΚΤΚ επισημαίνει πως το νομοσχέδιο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων είχε ετοιμαστεί σε συνεργασία της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών εντός του χρονικού ορίου που τέθηκε στο προκαταρκτικό μνημόνιο, είχε τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ήταν έτοιμο να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την επανέναρξη των εργασιών της μετά τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2013.
Αναλύοντας τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, η ΚΤΚ σημειώνει ότι αυτός περιλαμβανόταν στις πρόνοιες του προκαταρκτικού Μνημονίου (παράγραφος 1.19) για τον χρηματοπιστωτικό τομέα που είχε συμφωνηθεί με την Τρόικα το Νοέμβριο του 2012, το οποίο έθετε τελική ημερομηνία θέσπισης του την 31η Ιανουαρίου 2013.
Το έγγραφο
Το έγγραφο, το οποίο αποκάλυψε την Παρασκευή το ΣΙΓΜΑ, καταδεικνύει ότι η εκκαθάριση της Λαϊκής Τράπεζας, η εξυγίανση της Τράπεζας Κύπρου και το κούρεμα των καταθέσεων ήταν προδιαγεγραμμένες. Στο έγγραφο, ημερομηνίας 1η Φεβρουαρίου, γίνεται αναφορά και στο περιβόητο bail in, στη συνεισφορά, δηλαδή, των καταθετών. Το έγγραφο καταμαρτυρεί ότι οι Πανίκος Δημητριάδης και Βάσος Σιαρλή είχαν γνώση της κοινοτικής οδηγίας και είχαν δώσει σχήμα και μορφή στο λεγόμενο resolution και στη συνεισφορά καταθετών.
Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ από την 1η Φεβρουαρίου, στις 11 Ιανουαρίου 2013, η ΕΚΤ έλαβε αίτημα του κυπριακού υπουργείου Οικονομικών για τη διατύπωση γνώμης, αναφορικά με δέσμη σχεδίων νόμου για τη θέσπιση πλαισίου εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων, που λειτουργούν στην Κύπρο. Η δέσμη σχεδίων νόμου, προβλέπει όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία λήφθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου από την 25η Μαρτίου κι εντεύθεν.
Το σχέδιο νόμου, το οποίο χαιρετίζεται από την ΕΚΤ, θεσπίζει πλαίσιο παρέμβασης όταν ένα τραπεζικό ίδρυμα: (1) είναι ή πρόκειται να καταστεί μη βιώσιμο (2) χωρίς μέτρα εξυγίανσης, αδυνατεί να τηρήσει τις απαιτήσεις για την κεφαλαιακή του επάρκεια ή ρευστότητα (3) τα μέτρα εξυγίανσης είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Γίνεται, μάλιστα, αναφορά και στο περιβόητο bail in, που σημαίνει διάσωση με τα ίδια μέσα, δηλαδή μετοχές, αξιόγραφα, καταθέσεις. Το πλαίσιο παρέμβασης, προέβλεπε, μεταξύ άλλων συν τοις άλλοις: (1) Οι μέτοχοι πρέπει να είναι οι πρώτοι, που θα επωμίζονται τις ζημιές (2) Οι πιστωτές (ομολογιούχοι και καταθέτες), πρέπει να επωμίζονται τις ζημιές μετά τους μετόχους (3) Κανένας πιστωτής δεν πρέπει να περιέρχεται σε δυσμενέστερη οικονομική θέση από εκείνη, στην οποία θα βρισκόταν εάν το τραπεζικό ίδρυμα τίθετο σε εκκαθάριση.
Σε άλλο σημείο του εγγράφου, στο οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 4 του σχεδίου νόμου, το οποίο ρυθμίζει την τάξη των απαιτήσεων σε περίπτωση εκκαθάρισης, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι «αυτό φαίνεται να υπαγορεύεται από τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και από πρακτικούς λόγους, που αφορούν ειδικά την Κύπρο και τον τραπεζικό της τομέα».
Η ανακοίνωση της Κεντρικής
Αναλύοντας τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, η ΚΤΚ σημειώνει ότι αυτός περιλαμβανόταν στις πρόνοιες του προκαταρκτικού Μνημονίου (παράγραφος 1.19) για τον χρηματοπιστωτικό τομέα που είχε συμφωνηθεί με την Τρόικα το Νοέμβριο του 2012, το οποίο έθετε τελική ημερομηνία θέσπισης του την 31η Ιανουαρίου 2013.
Παράλληλα αναφέρεται ότι οι πρόνοιες και τα μέτρα εξυγίανσης που προνοούνται στο νόμο βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και ειδικότερα στο έγγραφο του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με τίτλο «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» και στην πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται πιο πάνω.
Η ΚΤΚ επισημαίνει πως το νομοσχέδιο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων είχε ετοιμαστεί σε συνεργασία της ΚΤΚ και του Υπουργείου Οικονομικών εντός του χρονικού ορίου που τέθηκε στο προκαταρκτικό μνημόνιο, είχε τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ήταν έτοιμο να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την επανέναρξη των εργασιών της μετά τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2013.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται, με την επάνοδο της στην Κύπρο στις αρχές Μαρτίου, η Τρόικα ζήτησε τροποποιήσεις έτσι που η τελική μορφή του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε στις 19 Μαρτίου 2013. Έτσι το νέο νομοσχέδιο υποβλήθηκε στις 21 Μαρτίου στο Υπουργικό Συμβούλιο με πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών και στις 22 Μαρτίου ψηφίστηκε σε Νόμο.
Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το άρθρο 7 του νόμου καθορίζει πέντε μέτρα εξυγίανσης τα οποία μπορούν να ληφθούν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό όταν μία τράπεζα καταστεί ή ενδέχεται να καταστεί μη βιώσιμη. Πρόκειται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από ιδιωτικές πηγές, - πώληση εργασιών, - μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων σε ενδιάμεση τράπεζα, - μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και - διάσωση με ίδια μέσα (αναδιάρθρωση χρεών και υποχρεώσεων του ιδρύματος που υπόκειται σε εξυγίανση).
"Σημειώνεται ότι το μέτρο της διάσωσης με ίδια μέσα, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει μετατροπή καταθέσεων σε μετοχές, εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κεφάλαια για χρηματοδότηση από άλλες πηγές ή δημόσιους πόρους", αναφέρεται.
πηγή: εφημερίδα "Αλήθεια"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου